نظر سنجي دانشگاه چمران
احتراماً با عنايت به در پيش بودن موعد انتخاب شرکت بيمه‌گر تکميل درمان، به اين وسيله خواهشمند است با تکميل فرم نظرسنجي ذيل، ما را در بهينه سازي شرايط قرارداد مربوطه و گزينش شرکت بيمه تکميل درمان مناسب، ياري فرماييد.

 

کد ملي: 
1- نوع استخدام: 
2- مدرک تحصيلي: 
3- نظر شما در خصوص سقف جدول تعهدات سال جاري چيست: 
4- به نظر شما کدام يک از بندهاي جدول تعهدات قرارداد فعلي نياز به افزايش دارد؟: 
5- با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه هاي درماني، با چه ميزان (درصد) افزايش حق عضويت در قبال تعهدات سال جاري موافقيد؟: 
6- نظر شما در مورد ارائه طرح هايي با سطح تعهدات متفاوت و حق بيمه هاي مختلف چيست؟: 
7- نظر شما در خصوص عملکرد شرکت بيمه دي در زمينه اخذ مدارک درماني و سرعت پرداخت خسارات چيست؟: 
8- رفتار و برخورد کارشناسان مستقر در دانشگاه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟: 
9- نظر شما در خصوص مراکز درماني طرف قرارداد شرکت بيمه دي و کيفيت ارائه خدمات مراکز ياد شده چيست؟: 
10- در مجموع، نظر شما در مورد تمديد قرارداد با شرکت بيمه دي چيست؟: 
11- صرف نظر از سوالات فوق، چنانچه پيشنهاد و نظر خاصي داريد مرقوم فرماييد.: 
  

طراحی و تولید توسط Radisan.com
powered by Radisan.com